C C C C A+ A A- X

Бланки и образци

БЛАНКИ В ЗАПОВЕДНОТО ПРОИЗВОДСТВО

Заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК

Заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК

Възражение срещу заповед за изпълнение

 

БЛАНКИ ПО ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Молба за представяне по делото на документи /вносна бележка за платена държавна такса и т.н./

Молба за издаване на копие от цяло дело

Молба за освобождаване от държавни такси и разноски

Молба за издаване на съдебно удостоверение

Молба за издаване на заверен препис от влязъл в сила съдебен акт

Молба за издаване на влязло в сила съдебно решение и изпълнителен лист

Молба за издаване на изпълнителен лист

Декларация по чл.83

Молба за поправяне на очевидна фактическа грешка

Молба за поправка или допълване на протокол от съдебно заседание

Декларация за материално и гражданско състояние

Молба за издаване на удостоверение за прекратен граждански брак

Молба за разрешение за сключване на сделка с имот, собственост на дете ненавършило 14 г.

Молба за разрешение за сключване на сделка с имот, собственост на дете между 14 и 18 години

Молба за разрешение за теглене от влог на дете, ненавършило 14 г.

Молба за разрешение за теглене от влог на дете между 14 и 18 години

Заявление за вписване на отказ от наследство и издаване на удостоверение

Заявление за вписване приемането на наследство и издаване на удостоверение

Молба за разрешение за сключване на брак от непълнолетно лице

Декларация за имущество на дете, ненавършило 14 г.

Декларация за имущество на дете между 14 и 18 г.

Съобщение за прекратен граждански брак

 

БЛАНКИ ПО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

Молба за представяне на допълнителни писмени доказателства по дело

Молба за допускане на свидетел при режим на довеждане

Молба за допускане на свидетел чрез призоваване от съда

Молба за назначаване на експертиза

Молба за поправка или допълнение на протокол от съдебно заседание

Молба за издаване на заверен препис от влязъл в сила съдебен акт

Молба за ксерокопие от документ по дело

Молба за издаване на съдебно удостоверение

Молба за определяне на общо най-тежко наказание

Молба за връщане на граранция

Молба за реабилитация

Молба за издаване на изпълнителен лист

Молба за изменение на процесуална принуда

 

БЛАНКИ В ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО

Молба за образуване на изпълнително дело

Молба за образуване на изпълнително дело (опростена)

Молба за образуване на обезпечително производство

Молба за издаване на удостоверение за наличие, респ. липса на изпълнителни дела – за физичско лице

Молба за издаване на удостоверение за наличие, респ. липса на изпълнителни дела – за юридическо лице

Молба за извършване на проверка на обстоятелствата по чл.152 от СК и издаване на удостоверение, съгласно Наредба за реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка

Молба за представяне на доказателства по ИД

Молба за издаване на заверен препис от документ , съставен от съдебен изпълнител

Молба за получаване на ксерокопие от цяло или част от изпълнително дело

Молба за предоставяне на вносна бележка по изпълнително дело за извършване на справка от взискател (за проучване имуществото на длъжника)

Молба за представяне на платежно нареждане за внесена сума по дълга (за длъжници по изпълнителни дела)

Молба за представяне на платежно нареждане за внесена сума в размер на 30% по дълга и за спиране на изпълнението (за длъжници по изпълнителни дела)

Наддавателно предложение за физически лица

Наддавателно предложение за юридически лица

Молба за посочване на начин на изпълнение

 

БЮРО СЪДИМОСТ

Заявление за издаване на свидетелство за съдимост

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация