C C C C A+ A A- X

Политика за защита на личните данни

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

   В РАЙОНЕН СЪД – БЯЛА СЛАТИНА

 

Районен съд – Бяла Слатина в качеството си на администратор на лични данни, прилага гаранциите за правото на защита на личните данни. Защитата на личните данни се урежда в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), а също и в други правни актове на Европейския съюз и в законодателствата на неговите държави членки.

 1. 1. Данни за администратора и за контакт с него.

Районен съд – Бяла Слатина е администратор на лични данни, който ще обработва при или във връзка с дейността си лични данни.

Данните за контакт с администратора, по ваш избор за конкретния способ, са:

1.1. По пощата на адрес: град Бяла Слатина, ул. „ Димитър Благоев“ №85, на който можете да изпратите или подадете Вашите искания за упражняване на права.

1.2. Същите действия можете да предприемете и като изпратите Вашите искания по факс 0915 83424 или с електронна поща на адрес: sadbs@mail.orbitel.bg

 1. 2. Данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните:

В Районен съд – Бяла Слатина със заповед на административния ръководител е определено длъжностно лице за защита на данните и информацията за контакт с него, което е:

Имена и длъжност: Васил Петров Вълешков – системен администратор.

Адрес: град Бяла Слатина, ул. „Димитър Благоев“ №85, тел.номер: 0892255007, ел.поща: sadbs@mail.orbitel.bg

 1. 3. Категории лични данни, цели и основания, на които се обработват в Районен съд – Бяла Слатина.

Районен съд – Бяла Слатина обработва лични данни за постигане на следните цели, които отразяват и основанията за тяхното обработване

 • Регистър „Персонал“. Личните данни от този регистър се обработват с цел изпълнение на законови задължения на администратора, управление на човешките ресурси и финансово-счетоводна отчетност. За тези цели се обработват лични данни на магистрати и съдебни служители, работещи в Районен съд – Бяла Слатина, както и на кандидати, участващи в конкурси за назначаване на длъжности в съда. Обработваните данни включват физическа, социална и семейна идентичност, данни за здравословното и психическото състояние на лицата, както и данни за съдебното им минало. Данните от този регистър се обработват в изпълнение на официалните правомощия на съда и се извършва в съответствие с действащото законодателство. Правните основание за това са чл. 6, пар.1, б. „б“ и „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за съдебната власт, Кодекса на труда, Кодекс за социално осигуряване, Закон за здравословни и безопасни условия на труд и др.Във връзка с изпълнението на трудови или служебни правоотношения се обработват само изискуемите от закона лични данни, които се съхраняват в определените от трудовото и осигурително законодателство срокове. Районен съд – Бяла Слатина определя срок от три години за съхранение на лични данни на участници в процедури по подбор на персонала. Резултати от процедурите по подбор на персонала се публикуват на официалния сайт в съответствие с Правилника за администрацията в съдилищата.

 

 • Дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд се уреждат по договор със служба по трудова медицина по реда на Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.
 • Когато в процедура по подбор се изисква представянето на оригинали или нотариално заверени копия на документи, удостоверяващи физическа и психическа годност на кандидата, необходимата квалификационна степен и стаж за заеманата длъжност, субектът на данните, който не е одобрен за назначаване, може да поиска в 30-дневен срок от окончателното приключване на процедурата по подбор да получи обратно представените документи. Районен съд – Бяла Слатина връща документите, по начина, по който са подадени.
 • При процедурите по подбор на персонала се спазват изискванията на специалните закони, уреждащи тази дейност.
 • Събраните данни се използват само за посочените по-горе цели и се предоставят на трети лица само в случаите, когато това е предвидено в закон. В такива случаи данни могат да бъдат предоставени например на НАП, НОИ, Сметна палата, ГД "Инспекция по труда" и други публични органи, с оглед техните правомощия и компетентност. Информацията не се съхранява извън ЕС и Европейското икономическо пространство. Районен съд - Бяла Слатина осигурява подходящите технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни.
 • Регистърът е съвкупност от трудовите и служебните досиета на съдиите и съдебните служители и ПП "ОМЕКС-ЗАПЛАТИ".
 • Регистър „Страни и участници в съдебни производства“ Личните данни от този регистър се обработват с цел изпълнение на законови задължения на администратора и управлението на делата (правораздаване). За тези цели се обработват личните данни на страните по делата. Обработваните данни включват физическа, социална и икономическа идентичност на лицата, психическо и психологическо състояние, по някои дела – здравен статус – кръвна картина, ДНК. Правното основание за обработването на тези данни се съдържа в чл. 6, пар.1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за съдебната власт и др.

 

  • Регистърът е съвкупност от деловодните книги (азбучен указател; описна книга; книга за открити заседания; книга за закрити и разпоредителни заседания; книга за привеждане в изпълнение на влезли в сила присъди и определения и т.н.), водени на хартиен и електронен носител в отделните служби на съда (регистратура, деловодства, архив и съд.секретари), както и постановяваните съдебни актове по делата.
 • Регистър на "Юридически лица с нестопанска цел"

 

  • Личните данни от този регистър се обработват с цел изпълнение на законови задължения на администратора и управлението на делата (правораздаване). За тези цели се обработват личните данни на представляващите юридически лица с нестопанска цел, за членовете на управителните и контролните им органи. Обработваните данни включват физическа и социално-икономическа идентичност. Правното основание за обработването на тези данни се съдържа в чл. 6, пар.1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за съдебната власт и др.
 • Регистър „Вещи лица и съдебни преводачи“.

 

  • Личните данни от този регистър се обработват с цел изпълнение на законови задължения на администратора, управлението на човешките ресурси, финансово-счетоводна отчетност. За тези цели се обработват данните на физически лица – вещи лица и съдебни преводачи, които съдът е назначил по делата. Обработваните данни включват физическа идентичност /ЕГН, данни по лична карта/, образование, трудова дейност и гражданско-правен статус. Правното основание за обработването на тези данни се съдържа в чл. 6, пар.1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за съдебната власт, Наредба № 2/29.06.2015г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица и Наредба № Н-1/16.05.2014г. за съдебните преводачи, Закона за счетоводството и др.
 • Регистър „Съдебни заседатели“.

 

 • Личните данни от този регистър се обработват с цел изпълнение на законови задължения на администратора, управлението на човешките ресурси, финансово-счетоводна от отчетност. За тези цели се обработват данните на физически лица – съдебни заседатели, които съдът е назначил по делата. Обработваните данни включват физическа идентичност /ЕГН, данни по лична карта/, образование, трудова дейност и гражданско-правен статус. Правното основание за обработването на тези данни се съдържа в чл. 6, пар.1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за съдебната власт и Наредба № 7/28.09.2017г. за съдебните заседатели.
 • Регистър „Жалбоподатели“.

 

 • Личните данни от този регистър се обработват с цел изпълнение на законови задължения на администратора при постъпване на жалби, предложения и сигнали до съда. Обработваните данни включват физическа идентичност /ЕГН, данни по лична карта/. Правното основание за обработването на тези данни се съдържа в чл. 6, пар.1, б.„д“ от Регламент (ЕС) 2016/679, Административно процесуалния кодекс.
 • Регистър "Контрагенти" Личните данни в този регистър се обработват с цел изпълнение на законови задължения на администратора при сключване на договори. За тези цели се обработват личните данни на лица. Обработваните данни включват физическа идентичност /ЕГН, данни по лична карта/ и социално-икономическа идентичност (текущо финансово състояние, участие в сдружения). Правното основание за обработването на тези данни се съдържа в чл. 6, пар.1, б. „б“ от Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за обществените поръчки, Закона за задълженията и договорите, Търговския закон и т.н.

 

 • Достъп до тази информация се предоставя на трети лица само, когато това е посочено в специален закон.
 • Регистърът е съвкупност от предоставените оферти за услуги или материали и от сключените договори.
 • Регистър "Достъп до обществена информация"

 

 • Личните данни в този регистър се обработват с цел изпълнение на законови задължения на администратора при предоставяне на обществена информация, в изпълнение на нормативните изисквания на Закона за достъп до обществена информация. Във връзка с обработването на исканията по ЗДОИ, се обработва информация за отделни субекти на данни, в която може да се съдържат данни за физическа идентичност на отделни лица. Правното основание за обработването на тези данни се съдържа в чл. 6, пар.1, б.„в“ от Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за достъп до обществена информация.
 • Видеонаблюдение

 

 • В Районен съд – Бяла Слатина се извършва видеонаблюдение с охранителна цел от ОЗ "Охрана" към ГД „Охрана“ – Министерство на правосъдието. Записи от видеонаблюдението се съхраняват за срок от 2 месеца. Достъп до данните имат определени служители в рамките на изпълняваните от тях служебни задължения.
 • Посетители 4. Категории получатели на лични данни извън Районен съд – Бяла Слатина.

 

 • Районен съд – Бяла Слатина разкрива лични данни на трети страни и получатели само ако те имат законово основание да ги получат. Категориите получатели на личните данни се определят за всеки конкретен случай според законовото им основание да получат данните, като могат да бъдат:
 • Обработването на лични данни на посетители на Районен съд – Бяла Слатина се извършва чрез обработващ лични данни от ОЗ „Охрана“, към ГД „Охрана“ – Министерство на правосъдието. Целта на събирането на лични данни е идентифициране на физически лица, посещаващи сградата на Съдебната палата и контрол на достъпа.
 • държавни органи, в съответствие с техните правомощия (например
 • Националната агенция за приходите, Националният осигурителен институт, Министерски съвет, министерства и други);
  •  банки, с оглед изплащане на дължимите възнаграждения на работещите, експертите, съдебните заседатели, преводачите и други участници в съдебните дела по описа на Районен съд – Бяла Слатина и на лицата, с които съдът е сключил договор по ЗЗД;
  • за пощенски и куриерски услуги при адресиране на кореспонденция до физически лица.     
   1. 5. Срок за съхранение на данните в Районен съд Бяла Слатина .

   В Районен съд – Бяла Слатина действа утвърдена Номенклатура на делата със срокове са съхранение, като при нея се прилага принципа за ограничаване на съхранението и съхраняване на личните данни в периоди, които са подходящи за съответните цели.

   1. 6. Права на физическите лица.

   Общият регламент относно защитата на данните предвижда следните

   права на физическите лица във връзка с обработване на личните им данни:

   • Право на достъп до личните данни, свързани с лицето, които се обработват от администратора;
   • Право на коригиране на неточни или непълни лични данни;
   • Право на изтриване („право да бъдеш забравен“) на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и други);
   • Право на ограничаване на обработването при наличие на правен спор между администратора и физическото лице до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
   • Право на преносимост на данните, когато личните данни се обработват по автоматизиран начин на основание съгласие или договор. За целта данните се предават в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
   • Право на възражение по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес;
   • Право субектът на данни да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за него или го засяга в значителна степен.
   • Произтичащите от Общия регламент относно защитата на данните права може да упражните с писмено или електронно заявление до администратора на лични данни. В заявлението следва да посочите име, адрес и други данни за идентифицирането Ви като субект на данните, да опишете в какво се изразява Вашето искане, предпочитаната от Вас форма за комуникация и действия по Вашето искане. Необходимо е да подпишете Вашето искане, да отразите датата на подаване и адреса за кореспонденция с Вас.
  1. 7. Право на жалба.

  Ако считате, че Вашите права по Регламент (ЕС) 2016/679 са нарушени, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни , а когато нарушението е извършено от съда при изпълнение на функциите му на орган на съдебната власт до Инспектората към Висш съдебен съвет.

  1. Значение на предоставените личните данни.

  В голяма част от случаите, в които Районен съд – Бяла Слатина обработва Вашите лични данни, това е задължително изискване за изпълнение на официални правомощия и/или законови задължения. Непредоставянето на личните Ви данни в тези случаи препятства възможността за предприемане на действия по Ваши искания, чрез които не е възможно да бъдете идентифицирани.

  1.   9. От какви източници получаваме лични данни

           Обработваните от Районен съд – Бяла Слатина лични данни се предоставят от физически или юридически лица, за които се отнасят, в предвидените от нормативен акт случаи.

   

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация